UKR / RU / ENG
Щодо змін в оподаткуванні податком на прибуток

Щодо змін в оподаткуванні податком на прибуток

Щодо змін в оподаткуванні податком на прибуток:

1. Розширено коло платників податку на прибуток, додано юридичних осіб що застосовують спрощену систему оподаткування при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України.
2. Платники єдиного податку 4 групи не є платниками податку при виплаті дивідендів нерезиденту у вигляді:
2.1. платежів за цінні папери (корпоративні права), у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої» руки;
2.2. вартості товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у нерезидента, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої» руки;
2.3. суми заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої» руки.
3. Юридичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування також є платниками податку на прибуток, при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в порядку, визначеному ст. 39-2 та р. III Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Відповідна норма набирає законної сили з 01.01.2021 р.
4. Фізичні особи-підприємці також є платниками податку на прибуток, у т. ч. спрощенці та «незалежники» щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, а також юридичні особи, які є іноземними компаніями, та мають місце ефективного управління на території України (визначення поняття «місце ефективного управління» додається до ПКУ.
Відповідна норма набирає законної сили з 01.01.2021 р.
5. До платників податку – нерезидентів, відносяться нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом їх походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок на прибуток.
Викладено в новій редакції пп. 133.2.2 ПКУ.
6. Збільшення порогу некоригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років, для суб’єктів господарювання, річний дохід яких від будь-якої діяльності становить до 40 млн грн. (раніше було 20 млн грн.).
Змінено пп. 134.1.1 ПКУ.
До того ж, з 01.01.2021 р. суб’єкти господарювання, у яких сума річного доходу менша 40 млн. грн., зможуть подавати лише річні декларації з податку на прибуток.
7. Для юридичних осіб які є іноземними компаніями, та мають місце ефективного управління на території України, не є об’єктом оподаткування прибуток із джерелом походження за межами України.
8. Додано нові об’єкти оподаткування податком на прибуток пп. 134.1.6 та 134.1.7 ПКУ, серед яких:
8.1. дохід від азартних ігор з використання гральних автоматів (після легалізації грального бізнесу – ред.);
8.2. скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (визначається окремо від інших об’єктів оподаткування та по кожній такій компанії, якщо їх декілька). До такого прибутку застосовується базова (основна) ставка 18%. Відповідна норма набирає законної сили з 01.01.2021 р.
8.3. додається нова ст. 39-2 ПКУ, за якою здійснюється облік контрольованих іноземних компаній. Відповідна норма набирає законної сили з 01.01.2021 р.
9. Змінено ставки податку на прибуток з доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб з джерелом їх походження в Україні – 0, 4, 6, 12, 15 і 20%.
10. З 01.01.2021 р. встановлено річний звітний період для таких платників податку п. 137.5 ПКУ, зокрема:
11.1. фізичних осіб-підприємців, у т. ч. спрощенців та «незалежників» щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків);
11.2. юридичних осіб, зокрема, спрощенців, щодо виплачених нерезиденту доходів;
12.3. юридичних осіб що застосовують спрощену систему оподаткування, щодо отриманого скоригованого прибутку контрольованої компанії, що оподатковується в порядку за новою ст. 39-2 та р. III ПКУ.
13. Визначено особливості розрахунку суми податку на прибуток, що сплачується контролюючою особою контрольованої іноземної компанії, сума податку зменшується на суму корпоративного податку або аналогічного податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, фактично сплаченого контрольованою іноземною компанією, у т. ч. податки, утримані у джерела виплати із суми доходу, отриманого такою компанією. Сума, на яку може бути зменшений податок на прибуток, визначається як загальна сума податку, що фактично сплачена контрольованою іноземною компанією за результатами відповідного податкового (звітного) періоду, пропорційна частці контролюючої особи в такій іноземній контрольованій компанії, відображеній у звіті про контрольовані іноземні компанії.
При цьому сума такого зменшення не може перевищувати суму податкового зобов’язання юридичної особи, щодо прибутку такої контрольованої компанії.
*Норма п. 137.9 ПКУ, набирає законної сили з 01.01.2021 р.
14. Вартісний поріг для віднесення матеріальних активів до основних засобів збільшено до 20 тис. грн. (раніше було – 6 тис. грн.) та очікуваний строк експлуатації понад рік (операційний цикл довший за 1 рік). Це стосується нових основних засобів.
15. Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С)БО або МСФЗ за всіма методами амортизації (раніше виробничий метод в податковому обліку не застосовувався). Також визначено, що амортизація не нараховується в періоді невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією (додано абз. третій пп. 138.3.1 ПКУ).
15.1. для цілей розрахунку різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до п. 140.2 ПКУ, платник податку зобов’язаний вести окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до П(С)БО або МСФЗ;
15.1. мінімально допустимий строк амортизації застосовується, як і раніше, для основних засобів (далі – ОЗ) та інших необоротних активів (крім випадку застосування виробничого методу нарахування амортизації (нова редакція абз. першого п. 138.3.3 ПКУ).
16. Викладено у новій редакції п. 139.2 ПКУ. Тепер він визначатиме резерв сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів).
17. Змінюється облік боргових зобов’язань за п. 140.2 ПКУ, дана норма діє з 01.01.2021 р.
Якщо сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 рази, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками тощо (крім процентів, що підлягають капіталізації) до моменту введення відповідного активу в експлуатацію) понад 30% суми розрахованого об’єкта оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того самого податкового (звітного) періоду. Однак це правило не буде застосовуватися до процентів, які не відповідають принципу «витягнутої руки» згідно зі ст. 39 ПКУ.
18. Збільшення (зменшення) фінансового результату до оподаткування викладено у новій редакції. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:
18.1. на суму витрат з визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків тощо (пп. 140.5.11 ПКУ).
18.2. на суму 30% вартості товарів, у т. ч. необоротних активів, робіт, послуг (крім контрольованих операцій відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь окремо визначених ПКУ нерезидентів (пп. 140.5.51 ПКУ);
18.3 на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети. При цьому обов’язок доведення такої відсутності покладається на ДПС (пп. 140.5.15 ПКУ). Однак сплата банком обов’язкових зборів, а також сплата платниками податку інших платежів, які є обов’язковими для проведення професійної діяльності, не збільшить фінансовий результат до оподаткування (пп. 140.5.9 ПКУ).

Інші публікації

Що робити, якщо Ви стали жертвою рейдерів?

17 Червня 2020

Консультація

Що робити, якщо Ви стали жертвою рейдерів?

Що робити, якщо Ви стали жертвою рейдерів?

автор

LBA

Коротко про зміни до ПКУ

30 Травня 2020

Законопроект

Коротко про зміни до ПКУ

Коротко про зміни до ПКУ

автор

LBA